Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Študijný program Muzeológia

Charakteristika štúdia

Magisterský študijný program Muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok pokrýva teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu ale i ďalších, ako je etnológia, kultúrna antropológia a múzejný manažment, magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky.  Odborný obsah študijného programu zohľadňuje všetky relevantné komponenty štúdia so zameraním na potreby študentov, ako aj na aktuálne nároky spoločnosti 21. storočia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Profil absolventa

Mgr štúdium: Absolvent/-ka magisterského študijného programu Muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Muzeológia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený aj na praktický  múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných štruktúr v kultúrnej krajine. Absolvent disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr, pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch. Je tiež spôsobilý uchádzať sa aj o ďalšie štúdium na 3.stupni vysokoškolského štúdia v odbore Historické vedy.