Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Študijný program Archeológia

Charakteristika štúdia

Študijný odbor archeológia zahŕňa výučbu v odbore praveká, predhistorická, včasnostredoveká a enviromentálna archeológia. Tematické a obsahové zameranie výučby archeológie vychádza z geografickej polohy Slovenska, ktoré v praveku a vo včasnej dobe dejinnej bolo súčasťou kultúrneho systému Karpatskej kotliny a zároveň križovatkou medzi východnou a juhovýchodnou Európu a ostatnou časťou strednej a západnej Európy. S tým súvisí aj akcentovanie problematiky kultúrnych vplyvov, vzťahov a interakcií v danom priestore. Súčasný stav archeologického bádania na Slovensku posúva do popredia spracovanie sídliskovej problematiky. Preto sa venuje pozornosť aj riešeniu rôznych environmentálnych, ekonomických, demografických a iných otázok.

Profil absolventa

Bc štúdium: Absolvent prvého stupňa štúdia programu Archeológia má teoretické a praktické znalosti základného terénneho výskumu, získané prostredníctvom výučby v základných kurzoch a účasťou na povinnej odbornej praxi. Je oboznámený s platnými právnymi normami, ktoré určujú legislatívne prípravu a realizáciu terénneho archeologického výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Zvláda základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencii nálezového fondu. Nadobudne profesionálne vedomie pre dodržiavanie právnych noriem a etického “kódexu”.
Je zorientovaný v nadväzovaní spolupráce s pracoviskami oprávnenými vykonávať základný terénny výskum a inštitúciami spravujúcimi nálezové fondy. Má vedomosti o aplikácii interdisciplinárnej spolupráce (archeobotanika, archeozoológia, antropológia, história, pomocné vedy historické, muzeológia atď.) a zvláda základy aplikácie moderných počítačových metód a štatistiky. Pri práci s materiálom je zorientovaný v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a má potrebný prehľad v odbornej literatúre. Je spôsobilý výsledky základného výskumu, ako aj nálezový fond publikovať deskriptívnou i analytickou formou.
Absolvent prvého stupňa štúdia programu Archeológia nachádza uplatnenie v múzeách, ako člen výskumných tímov vedecko-výskumných pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum pod vedením odborného pracovníka s titulom Mgr. a vyšším, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa vyžaduje VŠ vzdelanie 1. stupňa.

Mgr štúdium: Absolventi druhého stupňa štúdia programu Archeológia majú teoreticko-metodologické i praktické schopnosti pre vykonávanie profesie archeológa, nadobudli vedomosti a zručnosti v konkrétnych rozširujúcich a špecifických disciplínach z teórie i metodiky archeológie. Absolventi vedia pracovať s domácou i cudzojazyčnou odbornou literatúrou a so znalosťou základov metodiky archeologického výskumu sú spôsobilý organizovať a viesť terénny archeologický výskum, riešiť terénne nálezové situácie a riadiť tím pracovníkov pri terénnom výskume a pri spravovaní nálezového fondu. Absolventi majú ďalej vedomosti analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislosti historického a kultúrneho vývoja osídlenia na území dnešného Slovenska a Európy v minulosti. Absolventi vedia publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov a prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných podujatiach.