Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Knižnica

Kde sa nachádza?
Budova Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Štefánikovej ul. č. 67 Suterén – miestnosť S61

Čo ponúka?
Knižnica katedry archeológie FF UKF v Nitre ponúka záujemcom o archeológiu, avšak predovšetkým študentom katedry, prezenčne študovať vedecké a odborné publikácie. Väčšinu z nich tvorí pozostalosť po Dr. Schubertovi, ostatné pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým ako dar od bývalých aj súčasných kolegov, bývalých študentov, ako výmenné exempláre od ostatných archeologických inštitúcií zo Slovenska, aj zo zahraničia. V súčasnosti obsahuje 5341 katalogizovaných kníh, z toho 1989 knižných publikácií a 827 periodík pochádza z pozostalosti Dr. Schuberta. Účelom prevádzkovania vlastnej knižnice je predovšetkým pomoc našim študentom pri štúdiu odbornej literatúry, ako aj snaha o zvýšenie vedeckého kreditu a o propagáciu katedry. Študovňa je prístupná podľa otváracích
hodín.

Od 5.12.2017 do 31.8.2022 knižnica fungovala v priestoroch Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici, ktoré si Katedra archeológie vo svojej réžii prenajímala. Od 1.9.2022 sa postupne presťahovali všetky publikácie a zariadenie knižnice do priestorov FF UKF v Nitre.  Nová knižnica by mala byť otvorená pre študentov od 10.10.2022.

Ako študovať v knižnici?
Knižnica funguje vo forme prezenčného štúdia publikácií podľa otváracích hodín. Publikácie a periodiká sú databázované, preto je možné si ich vyhľadať v online katalógu ešte pred návštevou knižnice.

Kedy študovať v knižnici?
Otváracie hodiny: pondelok – štvrtok: 9:00 – 16:00 hod.

ONLINE KATALÓG 

Vstúpiť

Online literatúra

Academia.edu
ResearchGate
Internet Archive Is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities
JSTORF (potrebná bezplatná registrácia; sťahovanie iba za poplatok)
Universitätsbibliothek Heidelberg E-Journals – databáza periodík z celého sveta a odkazy na nich aj s uvedením miery dostupnosti (link 2 E-Books

Slovensko

Cevnad publikácie Archeologického ústavu SAV
Musaica archaeologica
Zborník SNM – Archeológia (link 2)
Studia Historica Nitriensia (plne dostupné od roku 2016, roč. 20, č. 1)
Študijné Zvesti AÚ SAV
Forum Historiae e-knižnica

Česká republika

Kramerius Národní digitální knihovna (sprístupnené pre VŠ študentov len počas prerušeného prezenčného štúdia)
Akademie věd ČR Digitální knihovna Akademie věd ČR
Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hlavne zborníky a periodiká:

  • Archaeologia historica
  • Studia archaeologica Brunensia
  • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (E, Řada archeologicko-klasická, M, Řada archeologická)

Památky archeologické novšie čísla (link 2) staršie čísla na Kramerius dostupné od roku 2001, roč. 53
Archeologické rozhledy dostupné od roku 2001, roč. 53 (link 2) všetky čísla dostupné v Digitální knihovna Akademie věd ČR
Archeologie ve středních Čechách

Maďarsko

ARCANUM databáza otvorená do 16. apríla
HUNGARICANA
REAL Library of the Hungarian Academy of Sciences
Akadémia Kiadó Na tomto mieste nájdete rôzne archeologické časopisy aj Archaeologiai Értesítő, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae a pod. – všetko sprístupnené ako Open Acces
Acta Archaeologica
Academiae Scientiarum Hungaricae (link 2)
Archaeologiai Értesítő čísla za roky 1868-2009 (link 2)
Elektrinikus Periodika Archívum databáza

Poľsko

RCIN Archeologické publikácie z Poľska – monografie, zborníky, periodiká
Archeologia Polski
Archaeologiae Historicae Fasciculi
Acta Poloniae Historica
Sprawozdania Archeologiczne
Przegląd Archeologiczny
Archaeologia Polona
Acta Archaeologica Carpathica

Rakúsko

Archaeologia Austriaca voľne dostupné od roku 2017, č. 101
BMÖ Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich
STADTARCHÄOLOGIE WIEN

Nemecko

Jahrbuch des RGZM JAHRBUCH DES RÖMISCH-GERMANISCHEN ZENTRALMUSEUMS MAINZ
Archäologische Informationen Germania Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
Archäologisches Korrespondenzblatt
Fundberichte aus Baden-Württemberg
Palaeohistoria

Anglicko

CAA Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology
Archaeological Journal
European Journal of Archaeology
Archaeopress voľné monografie

Spojené štáty Americké

American Antiquity
AWOL THE ANCIENT WORLD ONLINE

Rusko Archaeologija.ru