Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

O pracovisku

Katedra archeológie ponúka štúdium archeológie na troch stupňoch, ako interné bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, štúdium pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva na prvom stupni a muzeológie na druhom stupni. Katedra archeológie FF UKF v Nitre využíva pri vzdelávaní multimediálne technológie, ktoré sú zabezpečené buď univerzitou alebo pracoviskom. Študenti majú k dispozícii moderné grafické a štatistické programy/softwary, výstavné panely, závesný galerijný systém – môžu ich využívať pri prakticky zameraných disciplínach. Okrem toho študenti v rámci terénnej praxe pracujú s modernými terénnymi pomôckami (dron, fotogrametria, geodetický prístroj – ručný GNSS rover a pod.), ktoré umožňujú presnú a modernú terénnu dokumentáciu, ktorú si študenti osvoja už v rámci svojho štúdia. Pracovníci Katedry archeológie FF UKF v Nitre sú zapojení do viacerých medzinárodných i národných projektov. Výsledky riešených projektov majú zároveň prepojenie na vzdelávanie študentov. Katedra nadviazala kontakty a spolupracuje aj s viacerými domácimi i zahraničnými inštitúciami, múzeami doma i v zahraničí, katedrami archeológie. Katedra archeológie FF UKF v Nitre má podpísané memorandum o spolupráci s miestnym regionálnym múzeom – Ponitrianske múzeum v Nitre, na základe ktorého dochádza k prepojeniu na požiadavky praxe – pracovníci múzea identifikujú oblasti výskumu, kde by sa mohli uplatniť študenti, ktorý majú možnosť témy spracovať v seminárnych alebo záverečných prácach. Študenti Katedry archeológie aj v rámci seminárov na vybraných predmetoch spolupracujú na prezentačných podkladoch (brožúry, letáky), ako aj na lektorskom výklade v rámci pripravovaných výstav.

 

 

Profil katedry

 

História katedry

 

Katedra má akreditované 

Katedra archeológie v rámci podpory praxe študentov každoročne zapája do popularizačných aktivít, ktoré sú určené v prvom rade deťom a mládeži. Ide o workshopy, tvorivé dielne, prednášky na viacerých nitrianskych základných školách, ako aj mimo Nitry. Katedra archeológie dlhodobo spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV v Nitre vo viacerých platformách. Jednou z nich je aj dlhoročný terénny výskum Pustého hradu vo Zvolene, kde sa v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie zúčastňujú aj študenti Katedry archeológie so zámerom získania praktických skúseností. Spolupráca so zmienenou inštitúciou je aj na úrovni poskytovania archeologického materiálu na spracovanie bakalárskych a diplomových prác. V tomto smere katedra spolupracovala aj s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre. Terénne skúsenosti si študenti Katedry archeológie dopĺňali aj vďaka spolupráci s Pamiatkovým úradom v rámci medzinárodného projektu CEC- Francia Media. Išlo o nedeštruktívny výskum – vyhľadávanie a identifikáciu nehnuteľných a hnuteľných archeologických nálezov a lokalít v rámci regiónu Kostolianskej kotliny v podobe povrchového výskumu. Spolupráca s Pamiatkovým úradom SR pokračuje podnes vo viacerých formách archeologických aktivít. Študenti Katedry archeológie si svoje praktické skúsenosti mimo vyššie uvedených dopĺňajú aj vďaka spolupráci Katedry archeológie a súkromnej archeologickej firmy Archeologická agentúra s.r.o. prostredníctvom archeologických výskumov, ktoré daná firma realizuje, ako aj pri ďalšej práci s archeologickým materiálom (čistenie, dokumentovanie a pod.). Viacero našich absolventov si našlo práve v tejto firme aj uplatnenie.

Študijný odbor archeológia sa z podnetu vedenia školy a Archeologického ústavu SAV začal vyučovať od roku 1992 na Katedre histórie vtedajšej Vysokej škole pedagogickej. Výučba archeológie na bakalárskom stupni bola akreditovaná v roku 1994 a v roku 1996 výučba na magisterskom stupni a priznaná spôsobilosť rigorózneho pokračovania, doktorandského štúdia, habilitácií a inaugurácie. Do roku 1994 pôsobila na katedre histórie jediná stála pracovníčka s archeologickým vzdelaním a výučbu zabezpečovali externí prednášatelia z Archeologického ústavu SAV v Nitre. V zimnom semestri 1994 boli prijatí do stáleho pracovného pomeru ďalší pracovníci a na Katedre histórie utvorili dve oddelenia – histórie a archeológie. V decembri 1996 sa z oddelenia konštituovala samostatná Katedra archeológie. V roku 2004 bolo vytvorené oddelenie muzeológie a katedra bola premenovaná na Katedru archeológie a muzeológie. V roku 2006 sa oddelenie muzeológie osamostatnilo a odvtedy do 1.7.2022 existovala Katedra archeológie samostatne. S výučbou muzeológie sa začalo v roku 1995 na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Najskôr so špecializáciou, ktorá umožňovala študentom pevných kombinácií rozšíriť si svoje vzdelanie v odbore muzeológia. V roku 1999 bol otvorený 1. ročník pevnej kombinácie história – muzeológia v externej forme a organizačne prešlo štúdium muzeológie pod Katedru archeológie. V akademickom roku 2001/2002 bolo otvorené jednoodborové štúdium. V nasledujúcich rokoch boli študijné programy postupne akreditované, čím vznikli predpoklady pre vyčlenenie oddelenia muzeológie spod Katedry archeológie a muzeológie. V roku 2006 vznikla samostatná Katedra muzeológie. Od roku 2020, vychádzajúc z potrieb súčasnej praxe, sa na Katedre muzeológie vytvoril priestor na akreditovanie nového študijného programu Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo. Od 1.7.2022 na základe novej organizačnej štruktúry na FF UKF v Nitre bola ku Katedre archeológie pričlenená Katedra muzeológie.

  • magisterské jednoodborové štúdium archeológie s právom rigorózneho pokračovania, a doktorandského štúdia. Štúdium archeológie je trojstupňové – bakalárske, magisterské a doktorandské
  • bakalárske jednoodborové štúdium pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva
  • magisterské jednoodborové štúdium muzeológie s právom rigorózneho pokračovania

Podmienky na postup do jednotlivých stupňov vymedzuje študijný poriadok FF UKF doplnený o špecifiká študijného programu odboru.