Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

04

jún, 2024

12:15

Hodžova 1, Nitra

Doktorandské kolokvium

Miestnosť H308

09:30 Otvorenie podujatia
09:35 – 10:00
Mgr. Erich Fazekas (EVI: Archeologický ústav SAV, v. v. i.)
Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

10:00 – 10:25
Mgr. Nikolas Karaš (Katedra archeológie FF UKF v Nitre)
Kultové miesta Keltov v dobe laténskej
Školiteľ: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

10:25 – 10:50
Mgr. Miriama Tábiová (Katedra archeológie FF UKF v Nitre)
Rekonštrukcia života v minulosti v odraze výskumu pohrebísk z územia Slovenska
Školiteľ: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Prestávka 10:50 – 11:00
11:00 – 11:25
Mgr. Dominika Hulková Ferenčíková (EVI: Archeologický ústav SAV, v. v. i.)
Každodenný život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, PhD.

11:25 – 11:50
Mgr. Jozef Kónya (Katedra archeológie FF UKF v Nitre)
Výskum a ochrana opevnení z druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku
Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

11:50 – 12:10 Záverečná diskusia a ukončenie podujatia