Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • doba laténska
  • doba rímska a sťahovanie národov
  • materiálové praktikum

  Vzdelanie a prax:

  • 2008 Bc. – študijný odbor archeológia (FF UK v Bratislave)
  • 2010 Mgr. – študijný odbor archeológia (FF UK v Bratislave)
  • 2013 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2021 doc. – archeológia (FF UKF v Nitre)

  Členstvo v organizáciách:

  • 2023 podnes podpredseda Vedeckej rady FF UKF
  • 2023 podnes predseda Edičnej komisie FF UKF
  • 2023 podnes člen Rady vysokých škôl SR
  • 2022 predseda Komisie pre humanitné vedy v Rade pre vnútorné overovanie kvality vzdelávania UKF
  • 2021 podnes člen Subkomisie odborno-metodickej komisie pre archeológiu Pamiatkového úradu SR
  • 2021 podnes člen Rady pre vnútorné overovanie kvality vzdelávania FF UKF
  • 2020 podnes člen EAA – European Association of Archaeologist
  • 2017 – 2019 člen Odbornej komisie Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“

  Projekty:

  • 2020 – 2023 VEGA 1/0261/20 – Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska; zodpovedný riešiteľ
  • 2018 – 2022 APVV-17-0063 – Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov
   stredného Slovenska; spoluriešiteľ
  • 2016 – 2019 VEGA 1/0680/16 – Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti; spoluriešiteľ
  • 2016 – 2017 APVV SK-AT-2015-0012 – Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages; spoluriešiteľ
  • 2015 – 2016 Kvalita vzdelávania 2015, 2015vs028 (Nadácia Tatrabanky) – Počítačová podpora v archeológii; zodpovedný riešiteľ
  • 2015 – 2018 VEGA 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom; spoluriešiteľ
  • 2013 – 2015 VEGA 13/202/00 Ozdoby a súčasti odevu ako štýlové vyjadrenie skupinovej a individuálnej sociálnej identity keltských žien; spoluriešiteľ

  Publikácie:

  ORCID ID: 0000-0001-6835-3740
  WOS Researcher ID: AAF-6947-2020
  SCOPUS Author ID: 5719472533