Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.

doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeobotanika
  • environmentálna archeológia
  • etnobotanika
  • spracovanie archeologických dát

  Vzdelanie a prax:

  • 1996 Mgr. – všeobecná biológia – botanika (PrírF UK v Bratislave)
  • 2000 PhD. – botanika (PrírF UK v Bratislave, Archeologický ústav SAV v Nitre)
  • 2012 doc. – archeológia (FF UKF v Nitre)

  Členstvo v organizáciách:

  • 1996 – podnes členka EAA – European Association of Archaeologists
  • 2017 – podnes partner vedeckej rady Bibracte – Le centre archéologique européen

  Projekty:

  • 2022 – 2023 Hungarian National Research Development and Innovation Office SNN-134635/Slovenian Research Agency N6-0168 – Early Iron Age Land Use between the Alps and the Danube; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2022 – 2022 Vyšehradský Fond – Náš příchod do střední Evropy https://erca.cz/our-arrival-to-central-europe/?lang=en; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2021 – 2022 APVV-20-0044 Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej; člen tímu
  • 2019 – 2022 VEGA-2/0018/19 Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2018 – 2021 VEGA-1/0399/18 Dynamika zmien prírodného prostredia a využívanie krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát; zodpovedný riešiteľ
  • 2016 – 2019 VEGA-1/0680/16 Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti; člen tímu
  • 2016 – 2017 APVV- SK-AT-2015-0012 Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages; zodpovedný riešiteľ
  • 2015 – 2016 VTS – Archeobotanický výskum
  • 2015 – 2016 VEGA-1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom; člen tímu
  • 2013 – 2016 Vega-1/0964/13 LIBS a stabilné izotopy v archeológii: nový multidisciplinárny výskum artefaktov a ekofaktov na Slovensku; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2011 – 2014 VEGA-1/0477/11 Paleoekologická rekonštrukcia severnej časti Panónskej nížiny; zodpovedný riešiteľ
  • 2011 – 2014 APVV- 0598-10-1 Archeologická chronometria na Slovensku; zodpovedný riešiteľ za UKF

  Publikácie:

  ORCID ID: 0000-0002-4537-7157
  WOS Researcher ID: J-2727-2017
  SCOPUS Author ID: 36080949300