Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • archeológia včasného stredoveku
  • nedeštruktívne metódy v archeológii
  • verejná archeológia

  Vzdelanie a prax:

  • 2001 Mgr. – študijný odbor história a archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2006 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2017 doc. – archeológia (FF UKF v Nitre)

  Členstvo v organizáciách:

  • 2008podnes Slovenskej archeologickej spoločnosti
  • 2016 – členka Dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru
  • 2019 – podnes členka Vedeckej rady AÚ SAV
  • 2021 – členka Archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR

  Projekty:

  • 2021 – 2023 VEGA 2/0083/21 Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2019 – 2022 VEGA 2/0018/19 Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes; spoluriešiteľ
  • 2017 – 2020 VEGA 2/0037/17 Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2016 ZML-2016/1-785:191006 Mladý archeológ objavuje starobylú Nitru; zodpovedný riešiteľ
  • 2015 – 2018 VEGA 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – Od pravekých hradísk k stredovekým hradom; spoluriešiteľ
  • 2014 VF Archaeology Field School 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle; spoluriešiteľ
  • 2012 – 2015 VEGA 2/0189/12 Migrácia-akulturácia-mobilita-obchod v dobe sťahovania národov vo včasnom stredoveku na území Slovenska; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2012 – 2014 VEGA 1/0164/12 Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami; spoluriešiteľ
  • 2012 – 2014 UGA I-12-208-01 Multidisciplinárny prieskum krajiny. Projekt – Kostolianska dolina; zodpovedný riešiteľ
  • 2011 – 2015 No. 2010-0653 – 0653/001-001, CU7-MULT7, Culture Program EÚ; Cradles of European Culture – Francia Media 850-2015; spoluriešiteľ
  • 2009 VEGA 1/0530/08 Aplikácia etnobotanických a floristických výskumov v environmentálnej archeológii: možnosti a limity rekonštrukcie pravekých poľnohospodárskych praktík na základe údajov získaných v súčasnosti v oblastiach s pretrvávajúcim tradičným poľnohospodárstvom; spoluriešiteľ
  • 2009 – 2011 UGA I/14/2009 Archeoenvironmentálny výskum osídlenia poľnohospodársky využívanej krajiny; zodpovedný riešiteľ
  • 2008 – 2010 VEGA 2/0137/08 Stredoveké hrady na západnom a strednom Slovensku; zodpovedný riešiteľ za UKF; spoluriešiteľ
  • 2006 – 2008 VEGA 2/6121/26 Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku; zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2003 – 2005 Štátny program výskumu a vývoja (medzirezortný program 028) Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia); spoluriešiteľ
  • 2004 GAM 8/2004/FF Orné náradie včasného stredoveku; zodpovedný riešiteľ
  • 2003 GAM 7/2003/FF Vývoj žatevného náradia v období 6.-12. storočia na území dnešného Slovenska; zodpovedný riešiteľ

  Publikácie:

  ORCID ID: 0000-0003-2743-5832
  WOS Researcher ID: AAG-5004-2020
  SCOPUS Author ID: 57192661959