Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeológia staršej doby bronzovej
  • historický a archeologický výskum bojov druhej svetovej vojny

  Vzdelanie a prax:

  • 1999 Mgr. – história, archeológia, muzeológia
  • 2007 PhD. – archeológia (FF UKF)
  • 2008 PhDr. – muzeológia (FF UKF)
  • 2019 doc. – história (FF UKF)

  Členstvo v organizáciách:

  • 1994 – dodnes Slovenská archeologická spoločnosť

  Projekty:

  • 1999 – 2001 VEGA 1/ 6121/ 99 Komplexné spracovanie výsledkov systematického výskumu opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Košiciach – Barci. Spoluriešiteľ
  • 2004 – 2006 VEGA 1/1209/04 Prehistorické polykultúrne sídlisko Hajná Nová Ves. Spoluriešiteľ
  • 2008 – 2010 VEGA 1/0759/08 Synergia krajiny a využívanie (land use) stredodunajskej zeme od dávnoveku. Spoluriešiteľ
  • 2013 – 2015 VEGA 1/0585/13 Keramická produkcia neolitických a eneolitických komunít na strednom Dunaji. Spoluriešiteľ
  • 2013 – 2015 VEGA 1/0437/13 Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí. Spoluriešiteľ
  • 2017 – 2019 VEGA 1/0208/17 Z pontských stepi na západ – ku Karpatom a Dunaju. Spoluriešiteľ
  • 2019 – 2022 APVV 17-0199 Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939-1945. Spoluriešiteľ
  • 2021 – 2023 VEGA 1/0547/21 Archeologický prieskum bojísk z 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Vedúci projektu

  Publikácie:

  • https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z31/02-Steiner-Godis.pdf?6246e1aaa4b96
  • http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/1555-2/
  • https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/karch/MusArch/05_Steiner_WEB_final.pdf
  • https://www.sav.sk/journals/uploads/0129180748_steiner.pdf

  ORCID ID: 0000-0002-8752-4813
  WOS Researcher ID: AAL-6467-2020
  SCOPUS Author ID: 57203902602