Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.

doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Profesijná orientácia:

  • stredoveká archeológia
  • múzejná a pamiatková legislatíva
  • prezentácia archeológie in situ a in fondo
  • archeológia popravísk

  Vzdelanie a prax:

  • 2000 Mgr. – študijný odbor história a archeológia a špecializácia muzeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2010 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2011 PhDr. – muzeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2015 doc. – archeológia (FF UKF v Nitre)

  Členstvo v organizáciách: 

  • 2008 – podnes členka SAS – Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
  • 2010 – podnes Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Studia historica Nitriensia
  • 2019 – podnes Členka Redakčnej rady Zprávy památkové péče
  • 2020-2026 – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo – Pracovná skupina/členka
  • 2024členka EAA – European Association of Archaeologists

  Projekty:

  • 2022 – 2024 VEGA Číslo projektu: 1/014922 Názov projektu: Krajina ako pamiatka. Historické krajinné štruktúry a nehnuteľné pamiatky v priestorových kontextoch. Riešiteľská pozícia: zástupca projektu
  • 2021 – 2023 VEGA Číslo projektu: 1/0547/21 Názov projektu: Archeologický prieskum bojísk z 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Riešiteľská pozícia: zástupca projektu
  • 2019 – 2023 APVV Číslo projektu:18-0196 Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia) Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ za UKF
  • 2018 – 2019 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427 Názov projektu: Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové Riešiteľská pozícia: Odborný pracovník pre tvorbu cudzojazyčných študijných opôr (FF): Archeologie v muzeu, Archeologická památková péče.
  • 2017 – 2019 VEGA Číslo projektu: 1/0208/17 Názov projektu: Z pontských stepí na západ – ku Karpatom a Dunaju. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ
  • 2012 – 2014 VEGA Číslo projektu: 1/0164/12 Názov projektu: Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami. Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za FF UKF
  • 2006 – 2008 VEGA Číslo projektu: 2/6121/62 Názov projektu: Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku. Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za UKF
  • 2004 – 2006 VEGA Číslo projektu: 1/1209/04 Názov projektu: Prehistorické polykultúrne sídlisko Hajná Nová Ves. Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ
  • 2003 – 2005 Projekt v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „ Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“(medzirezortný program 028). 2003 SP 51/028 09 00/028 09 02 Názov projektu: Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). Riešiteľská pozícia: Vedúci projektu za UKF

  Publikácie:

  https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=190617

  ORCID ID: 0000-0001-9703-5514
  WOS Researcher ID: AAL-6288-2020
  SCOPUS Author ID: 57163920200