Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Jakub Godiš, PhD.

Mgr. Jakub Godiš, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeológia doby bronzovej a halštatskej v strednej Európe
  • popularizácia archeologického dedičstva
  • materiálové praktikum (keramika a kovy mladšieho praveku)

  Vzdelanie a prax:

  • 2015 Mgr. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2019 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2019–2023 – archeológ-kurátor (Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch)
  • 2023 – podnes : odborný asistent na Katedre archeológie FF UKF v Nitre)

  Členstvo v organizáciách:

  • od 2020 – podnes : člen SAS (Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV)

  Projekty:

  • 2019–2020 : APVV-17-0063 – Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska; spoluriešiteľ
  • 2017–2018: VEGA 1/0208/15 – Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom; spoluriešiteľ
  • 2018 : UGA I/4/2018 – Karpatská mohylová kultúra strednej doby bronzovej – 2. etapa : Nové Zámky – Tehelňa; zodpovedný riešiteľ
  • 2017 : UGA I/5/2017 – Karpatská mohylová kultúra strednej doby bronzovej – 1. etapa : Hurbanovo, časť Bohatá – Pavlov dvor; zodpovedný riešiteľ

  Publikácie:

  • https://ukf.academia.edu/KuboGodiš
  • https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=196671

  ORCID: 0000-0001-6450-2323
  WOS Researcher ID: GYQ-9498-2022
  SCOPUS Author ID: 57194725768