Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Katarína Šimunková. PhD.

Mgr. Katarína Šimunková. PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • archeozoológia
  • bioarcheológia
  • neolit a eneolit
  • úvod do environmentálnej archeológie
  • terénne výskumy

  Vzdelanie a prax:

  • 2010 Bc. – archeológia (FF UKF)
  • 2013 Mgr. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2016 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)

  Doplnkové vzdelanie:

  • 2011 – kurz archeozoológie – University of Sheffield, Department of Archaeology UK)
  • 2018 – krátkodobá stáž na AÚ AV ČR v Prahe
  • 2021 – Osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie pamiatkových výskumov – archeologických
   výskumov
  • 2022 – DELTA COURSE „Digital Ecxavation trhough Learning and Training in Archaeology“

  Členstvo v organizáciách:

  • od 2011 – dodnes – členka a spluzakladateľka IPEA, o.z. – Iniciatíva priateľov experimentálnej
   archeológie, o.z.
  • od 2022 – dodnes – členka SAS – Slovenská archeologická spoločnosť

  Projekty:

  • 2021 – 2024 APPVVV-20-0044 – Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej; spoluriešiteľ
  • 2020 – 2021 UGA I/8/2020 -Zvieratá a vzťah človeka k nim v mladšej dobe kamennej na ; Zodpovedný riešiteľ
  • 2018 – 2022 APVV-17-0063 – Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska; Riešiteľ za UKF
  • 2020 – 2023 VEGA č. 1/0261/20 – Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska. spoluriešiteľ
  • 2019 – 2022 VEGA 2/0018/19; Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes; Riešiteľ za UKF
  • 2017, 2018 VEGA 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – Od pravekých hradísk k stredovekým hradom

  Publikácie:

  • https://ukf.academia.edu/Katar%C3%ADna%C5%A0imunkov%C3%A1
  • https://kis.ukf.sk/opac?fn=resultform&backPage=searchform&fs=C87D063941B34A02ABF2D3EE780
   00CB9
  • https://www.researchgate.net/profile/Katarina-Simunkova/research

  ORCID ID: 0000-0002-5600-5201
  WOS Researcher ID: AAF-8394-2020
  SCOPUS Author ID: 57194723487