Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

Mgr. Matej Styk, PhD.

Mgr. Matej Styk, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • metodika analýzy pohrebného rítu
  • metódy terénneho výskumu
  • doba laténska
  • 3D technológie v archeológii

  Vzdelanie a prax:

  • 2015 Mgr. – študijný odbor archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2018 PhD. – archeológia (FF UKF v Nitre)
  • 2022 Postdoktorát – projekt RAMSES (ÚJF Praha)

  Členstvo v organizáciách:ň

  • 2017, 2020– podnes člen EAA – European Association of Archaeologist

  Projekty:

  • 2020 – 2023 VEGA č. 1/0261/20 – Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska. Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2018 – 2022 APVV-17-0063 – Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska; Riešiteľ za UKF; Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2016 – 2018 VEGA 1/0680/16; Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti; Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2018 – 2021 VEGA 1/0399/18; Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát; Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.
  • 2015 – 2018 VEGA 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – Od pravekých hradísk k stredovekým hradom; Riešiteľ v rokoch 2017, 2018; Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ.

  Publikácie:

  • https://ukf.academia.edu/MatejStyk
  • https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&backPage=main

  ORCID ID: 0000-0002-9741-6517
  WOS Researcher ID: AAF-8391-2020
  SCOPUS Author ID: 57194719356