Nová internetová stránka Katedry archeológie v Nitre je tu! Na našej novej internetovej stránke nájdete bohaté množstvo informácií o našom tíme, odborných pracovníkoch a študentoch, ktorí tvoria srdce a dušu našej katedry. 🙂

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Kontaktujte ma


  Online miestnosť MEET

  Odborný profil:

  • mladší pravek (bližšie zameranie na neolit a eneolit Strednej Európy)
  • každodenný život na stredovekom hrade
  • terénne výskumy záchranného charakteru a na vedecké a dokumentačné účely

  Vzdelanie a prax:

  • 2019 prof. v odbore archeológia (KARCH FF UKF Nitra)2014 doc. v odbore archeológia (KARCH FF UKF Nitra) Názov habilitačnej práce: Život a smrť komunít lengyelskej kultúry
  • 2011 PhDr. v odbore archeológia (KARCH FF UKF Nitra) Názov rigoróznej práce: Neolitická keramika zo sídliska Hurbanovo-Bohatá
  • 2008 PhD. v odbore archeológia (FF UKF v Nitre) Názov dizertačnej práce: Kultúrno-chronologické postavenie lengyelského sídliska v Bučanoch vo svetle keramického materiálu
  • 2004 Mgr. študijný odbor: archeológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história; (FF UKF v Nitre) Téma diplomovej práce: Osídlenie Komárňanského okresu (SK) a Komárňansko-Ostrihomskej župy (H) v dobe laténskej.

  Členstvo v organizáciách:

  Účasť v redakčných radách

  • 2022 – trvá CASTELLOLOGICA BOHEMICA (Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika)
  • 2010 – trvá Studia Historica Nitriensia (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

  Členstvo v organizáciách, programových výboroch a predmetových komisiách

  • 2011 – trvá Európska asociácia archeológov (vedecká organizácia)
  • 2014 – trvá Castrum Bene (vedecká organizácia)

  Účasť vo vedeckých radách

  • 2019 – trvá Univerzita Hradec Králové (Filozofická fakulta)
  • 2016 – trvá Slezská univerzita v Opave (Filozofická fakulta)

  Projekty:

  • 2021 – 2024 APVV-20-0044 – Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej; zodpovedný riešiteľ za UKF;
  • 2020 – 2023 VEGA 1/0261/20 – Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska; zástupca zodpovedného riešiteľa;
  • 2019 – 2022 VEGA-2/0018/19 – Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes; riešiteľ;
  • 2018 – 2022 APVV-17-0063 – Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska; zodpovedný riešiteľ za UKF;
  • 2017 – 2019 VEGA 1/0208/17 – Z pontských stepi na západ – ku Karpatom a Dunaju; riešiteľ;
  • 2015 – 2018 VEGA-1/0208/15 – Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom; zodpovedný riešiteľ v rokoch 2017 a 2018;
  • 2016 – 2017 APVV- SK-AT-2015-0012 – Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages; riešiteľ;
  • 2018 ARCHAEOLOGY SUMMER FIELD SCHOOL 2018 in Zvolen (Slovakia) (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21810149), zodpovedný riešiteľ;
  • 2017 SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN ZVOLEN (SLOVAKIA) 2017 (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21710153), zodpovedný riešiteľ;
  • 2016 – 2017 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL Zvolen 2016: field work, workshops, lectures (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21610149), zodpovedný riešiteľ;
  • 2013 – 2016 VEGA 1/0585/13 – Keramická produkcia neolitických a eneolitických komunít na strednom Dunaji; zodpovedný riešiteľ;
  • 2014 – 2015 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21410013), zodpovedný riešiteľ;
  • 2013 – 2013 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2013: Secrets of medieval castles (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21310141), zodpovedný riešiteľ;
  • 2012 – 2012 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle (International Visegrad Fund – Standard Grant 21210041), zodpovedný riešiteľ;
  • 2010 – 2014 Štrukturálny fond – Operačný program Výskum a vývoj (prijímateľ: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied), ITMS kód projektu 26220120059, Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, riešiteľ;
  • 2011 – 2011 2nd Central European Summer School of Archaeology: Field surveys, excavation techniques and heritage presentation (International Visegrad Fund – Standard Grant No. 21110326), zodpovedný riešiteľ;
  • 2010 – 2010 CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY – Zvolen 2010: Deserted Castle (International Visegrad Fund – Small Grant No. 21010304), zodpovedný riešiteľ;

  Publikácie:

  • https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=133761
  • https://www.researchgate.net/profile/Noemi-Pazinova
  • https://ukf.academia.edu/NoemiPazinova

  ORCID ID: 0000-0001-9743-9789
  WOS Researcher ID: AAO-4617-2020
  SCOPUS Author ID: 56160515700